News

CA International Information ได้รับมอบหมายดำเนินงาน "โครงการจัดทำแนวทางการประเมินผลเมืองกีฬาและวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดที่ได้รับการประกาศเป็นเมืองกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563" ของการกีฬาแห่งประเทศไทย

โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้

1. เพื่อจัดทำเกณฑ์/แบบสำรวจการประเมินผลเมืองกีฬา (Sports City) สู่การพัฒนาเมืองกีฬาให้สำเร็จและยั่งยืน

2. เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานของจังหวัดที่ได้รับการประกาศเป็นเมืองกีฬา และวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐกิจและทางสังคมของจังหวัดที่ได้รับการประกาศเป็นเมืองกีฬา

CA International Information ได้รับมอบหมายดำเนินงาน "โครงการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ประจำปี 2563" จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ) กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้

1. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยที่มีความครอบคลุมเป็นที่ยอมรับ สามารถนำมาใช้อ้างอิงและเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆได้

2.เพื่อจัดทำรายงานเชิงวิชาการและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสืบค้นข้อมูลนำไปใช้ประโยชน์ได้

(1)     หน่วยงานภาครัฐสามารถนำผลที่ได้ไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และบริหารจัดการกลยุทธ์ระดับชาติเกี่ยวกับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล

CA International Information ได้รับมอบหมายดำเนินงาน "โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภายใต้งบประมาณปี 2562"

โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้

1. เพื่อติดตามประเมินความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภายใต้งบประมาณปี 2562 และวิเคราะห์สาเหตุปัญหา อุปสรรคจากการดำเนินงาน พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ทันเวลา และสอดคล้องตามระเบียบ ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดไว้

2. เพื่อวัดผลความสำเร็จของโครงการและกิจกรรมของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภายใต้งบประมาณปี 2562 โดยเปรียบเทียบกับผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ว่าสามารถบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์เป้าหมายของแผนงานโครงการที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและที่เกี่ยวข้อง

CA International Information ได้รับมอบหมายดำเนินงาน "โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2562"

ดำเนินงานติดตามและประเมินความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภายใต้งบประมาณปี 2562 และวิเคราะห์ผลลัพธ์ ผลกระทบของโครงการ และวิเคราะห์สาเหตุปัญหา อุปสรรคจากการดำเนินงาน พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ทันเวลา และสอดคล้องตามระเบียบ ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดไว้ รวมทั้งประเมินผลสัมฤิทธิ์จากการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของกรมฯ โดยโครงการนี้มี คุณเพียรจิต สิงหโทราช เป็นผู้จัดการโครงการ

CA International Information ได้รับมอบหมายดำเนินงาน "โครงการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561"

CA International Information ได้รับมอบหมายจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ให้ดำเนินงานการจัดเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว "โครงการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561" โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 ถึงเดือนมกราคม 2562, โดยมีคุณเพียรจิต สิงหโทราช กรรมการผู้จัดการฯเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ

CA International Information ได้รับมอบหมายดำเนินงาน "โครงการสำรวจมาตรฐานศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติเพื่อรองรับ NTC (National Training Center) ประจำปีงบประมาณ 2561"

CA International Information ได้รับมอบหมายจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย ให้ดำเนินงาน "โครงการสำรวจมาตรฐานศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติเพื่อรองรับ NTC (National Training Center) ประจำปีงบประมาณ 2561" โดยมีระยะเวลาดำเนินงานในช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2561 โดยมีคุณเพียรจิต สิงหโทราช เป็นหัวหน้าโครงการ

CA International Information ได้รับมอบหมายดำเนินงาน "โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี พ.ศ. 2561"

บริษัท ซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น จำกัด ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้ดำเนินงานโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี พ.ศ. 2561 โดยมีระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนธันวาคม 2561 โดยมีคุณเพียรจิต สิงหโทราช เป็นหัวหน้าโครงการ

ซี เอฯ ได้รับมอบหมายดำเนินงานโครงการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น จำกัด ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ให้ดำเนินงาน โครงการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยเริ่มดำเนินการในเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2561 โดยมีคุณเพียรจิต สิงหโทราช เป็นหัวหน้าโครงการ

Syndicate content