News

CA จัดงานประชุมสัมมนา "ตัวชี้วัด เพื่อวัดผลพัฒนา SMEs"

     สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้มอบหมายให้บริษัท ซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น จำกัด เป็นผู้จัดงานประชุมสัมมนา เพื่อรับทราบและให้ความคิดเห็นด้านผลการศึกษาการวัดผลพัฒนา SMEs ภายใต้แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับที่ 2 (พ.ศ.2550-2554) ตามตัวชี้วัดที่เหมาะสมในการวัดผลการพัฒนา SMEs ของประเทศเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมีคุณเพียรจิต สิงหโทราช หัวหน้าโครงการ เป็นผู้ดำเนินรายการสัมมนา

 

Syndicate content