การศึกษาสถานภาพและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย